اعتقادی57 ویدیوها

آیا خدا از چند جزء تركیب شده؛ و یا اینكه بسیط است؟

10-مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۳۱- آیا خدا از چند جزء تركیب شده؛ و یا اینكه بسیط است؟

چه اشكالی دارد كه نظم جهان ، هیچ ناظمی نداشته باشد؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۱۰- چه اشكالی دارد كه نظم جهان ، هیچ ناظمی نداشته باشد و مواد عالم خودشان نظم ذاتی داشته باشند؟

چگونه خدایی كه این همه كمالات دارد…

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان۴۲- چگونه خدایی كه اینهمه كمالات دارد، اینهمه شر و بدی و سختی و مشكل را در عالم به وجود آورده است؟

آیا باورهای فطری همان هنجارهای اجتماعی است كه …

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۲۱- آیا باورهای فطری همان هنجارهای اجتماعی است كه براساس تبلیغات در انسانها شكل می گیرد؟

قدرت خدا به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۵۳- قدرت خدا به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ آیا خدا می تواند خدای دیگری مانند خود را بیافریند؟ آیا خدا می تواند كره ی زمین را در یك تخم مرغ جا دهد؟

چگونه برهان نظم می گوید همه ی جهان منظم است؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۱۱- نه با تجربه و نه با قاعده عقلی نمی توان اثبات كرد كه همه جای جهان منظم است؛ پس چگونه برهان نظم می گوید همه ی جهان منظم است؟

آیا در عالم ، « وجود » اصالت دارد یا « ماهیت » ؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۴۳- آیا در عالم ، « وجود » اصالت دارد یا « ماهیت » ؟

اصلاً آیا موجودی در عالم هست؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۲۲- چرا تسلسل سبب می شود موجودی در عالم بوجود نیاید؟ اصلاً آیا موجودی در عالم هست؟

اساساً معنای دائمُ الفیض بودن خدا چیست؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۵۴ – با توجه به اینكه ثابت شد خدا قادر است، چه زمانی اراده می كند كه چیزی در عالم به وجود بیاید؟ اساساً معنای دائمُ الفیض بودن خدا چیست؟