با بچه های چسبنده چه کنیم؟

با مشغله امروزه والدین نگهداری از فرزندان کمی سخت شده. با در نظر گرفتن تمامی این شرایط ، سپردن کودکان به مادربزرگ ها و پدربزرگ ها میتواند در تربیت فرزندان تاثیر داشته باشد؟چسبندگی به معنای وابستگی بچه به والدین خود می باشد ,که پدیده ای است که نیاز به کنترل دارد. حال این سوال پیش می آید با بچه های چسبنده چه کنیم؟
(Visited 48 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید به