قسمت ها:
چرا برخی، موجودات جهان را بی فایده و بیهوده شمرده اند؟ آیا میل به خدا همان میل كودك به پدر است كه… چرا برهان فطرت بر انتقال امور فطری به دیگران تاكید دارد؟ آیا باورهای فطری همان هنجارهای اجتماعی است كه … اصلاً آیا موجودی در عالم هست؟ موجوداتِ عالَم به چند قِسم تقسیم می شوند؟ آیا موجودات عالم خودشان،خودشان را بوجود آورده اند یا.. برهان امكان و وجوب در اثبات وجود خدا چه می گوید؟ چرا دنیا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟ كشف كردن علت علمی یك پدیده بمعنی خدا نیازی ندارد؟ ازكجا معلوم واجب الوجودی همان خدایی باشدكه ادیان می شود آیا ممكن نیست چند واجب الوجود و خدا در عالم وجود داشته باشد؟ چرا فقط باید یك خدا در عالم وجود داشته باشد؟ آیا خدا از چند جزء تركیب شده؛ و یا اینكه بسیط است؟ چرا خدا، مادّه و جسم نیست؟ آیا واجب الوجود فقط در یك بُعد واجب است؟ آیا چیزی به نام شانس در عالَم وجود دارد؟ آیا ممكن است چیزی كه وجودش از خودش نیست … خدا چند نوع صفت دارد؟ آیا خدا به آن موجود، نیازمند می شود؟ علمِ خدا ، جزء چه نوعی از انواع علم است؟ چرا خدا به ذاتِ خودش ، علمِ حضوری دارد؟ آیا انسانها مجبور به گناه كردن هستند؟ از كجا معلوم كه خالق عالَم ، همان واجب الوجود باشد… چگونه خدایی كه این همه كمالات دارد… آیا در عالم ، « وجود » اصالت دارد یا « ماهیت » ؟ آیا خلق شدن عالم بدون شُرور ممكن است؟ چرا خدا بااینكه می دانست درعالم،شروبدی هست آنرا خلق كرد آیا علم خدا تابع موجودات است … قبل ازاینكه موجودی بوجود بیاید،خدا به آن موجود علم دارد خدا به همه ی موجودات عالم پس از بوجود آمدنشان علم دارد آیا خدا نیز مانند مهندس یا مخترع، ذهن و عقل دارد… آیا علم خدا نیز دائماً در حال تغییر است؟ آیا تغییرکردن موجودات، سبب تغییر علم خدا و ذاتش می شود؟ معنای صفت قدرت چیست؟ چرا خدا قادر است؟ قدرت خدا به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ اساساً معنای دائمُ الفیض بودن خدا چیست؟ آیا خدا مجبور است دائماً موجودات را خلق كند؟ آیا ممكن است خدا، خدای دیگری مانند خود را خلق كند؟ آیا خدا موجود زنده است و حیات دارد؟ چرا باید به اعتقادات اهمیت دهیم؟ اعتقاد صحیح به چه اعتقادی گفته می شود؟ اولین سوال اعتقادی که در ذهن انسان از کجا معلوم که خدایی هست؟ بی نظمیهای عالم دلالت بر وجود داشتن خالق بی نظمی دارد؟ تاکید برهان نظم در به وجود آمدن موجودات آزروی حساب ممکن است به تعداد موجودات عالم،نظم دهنده داشته باشد؟ چگونه می توانیم برهان نظم را اثبات کنیم؟ چگونه بر برهان نظم تكیه می كنید؟ چه اشكالی دارد كه نظم جهان ، هیچ ناظمی نداشته باشد؟ چگونه برهان نظم می گوید همه ی جهان منظم است؟ در برهان فطرت بر فطرت انسان تكیه می شود… چرا برهان فطرت بر وجود فطرت تاكید دارد؟ آیامی توان ادعا کرد امورفطری بین همه انسانها مشترک است؟ چرا برخی انسانها میلی به عبادت و پرستش خدا ندارند؟ درست است كه درون انسان میل رسیدن به كمال وجود دارد… چگونه بر امور فطری تكیه می كنید در حالیكه …

آیا ممكن است خدا، خدای دیگری مانند خود را خلق كند؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۵۶- آیا ممكن است خدا، خدای دیگری مانند خود را خلق كند؟

(Visited 120 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید به