سندروم شلختگی

هیچ وقت لنگه دیگر جوراب خود را پیدا نمی کند، گاهی حتی مجبور شده است هنگام بیرون رفتن با عجله جوراب های لنگه به لنگه بپوشد به این امید که مجبور نیست جایی کفش هایش را از پا بیرون آورد!. شلختگی یک سندروم است!!!!
(Visited 52 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید به